Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

AMAÇ
Yedi Yirmidört Tümdünya Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca www.tumdunya.com.tr olarak anılmıştır), kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak, kişisel verilerle ilgili stratejilerin belirlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki düzenlemelere ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanması, çalışanların bilgilendirilmesi, şirketçe gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla işbu politika hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verileri, ifade eder.
KAPSAM VE DEĞİŞİKLİK
Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Ziyaretçilerimizin rızası ile ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş bilgiler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin nitelikli hale getirilmesi, ziyaretçilere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın gelişmesi gayesi ile kullanılacaktır. Www.tumdunya.com.tr , bu politikayı Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması koşulu ile değiştirme hakkına sahiptir.
Www.tumdunya.com.tr , Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm partnerliği içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının veya diğer kişilerin kendiliğinden elde edilen verilerinin korunmasını hedefler ve bunlara bağlı düzenlemeleri içerir.
Www.tumdunya.com.tr , bu politikayı, Kanuna, Yönetmeliklere ve mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması koşulu ile değiştirme hakkına sahiptir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
TEMEL İLKELER
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
Kişisel verilerin işlenmesinde, Şirketimiz aşağıdaki ilkeleri esas alır.
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Kanunun 6'ncı maddesini üçüncü fıkrasına göre, birinci paragrafta sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
KİŞİSEL VERİLERiN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
Kişisel veriler; yukarıda da yer verilen Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz.
Kişisel veriler, yukarıda da yer verilen Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
a) Yeterli korumanın bulunması,
b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
Www.tumdunya.com.tr , şubeleri, alt acenteleri, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken gerek yurt içinde gerekse
yurtdışında 3. Kişilerle, tedarikçi firmalarla, iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla anlaşmalar yapmakta ve müşterileri adına hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, müşterilere ait gerekli kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ile ( konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır. Dolayısıyla Www.tumdunya.com.tr , ilgili kişilerin,kişisel verilerini, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve tabi olunan mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Www.tumdunya.com.tr şubeleri ve alt acenteleri ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.
AYDINLATMA
www.tumdunya.com.tr , Kanunun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır.
6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde ilgili kişiler, şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini isteme;
Düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme Haklarına sahiptir.
Www.tumdunya.com.tr ’nin mevzuattan ve işbu maddeden doğan hakları saklıdır. Www.tumdunya.com.tr ’nin, ilgili kişilerin makul ölçüleri aşan, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan taleplerini reddetme hakkı saklıdır.
DOĞRULUK VE VERİ GÜNCELLİĞİ
Www.tumdunya.com.tr  himayesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Www.tumdunya.com.tr , müşteriler ya da Www.tumdunya.com.tr  ile temas kuran şahısların beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zoraki olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkeleri nedeniyle de istenilse de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilmiş olur. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Www.tumdunya.com.tr  tarafından benimsenmiştir. Www.tumdunya.com.tr  kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin isteği üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemler alınır.
GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ
Kişisel veriler gizlidir, Www.tumdunya.com.tr  de bu gizliliğe uymaktadır. Kişisel verilere şirket içinde sadece yetki verilmiş kişiler ulaşır. Www.tumdunya.com.tr  aracılığıyla toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz şahısların eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için gerekli olan teknik ve idari tüm tedbirler alınmaktadır. Bu doğrultuda yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin dikkatlice seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına bağlı kalınması sağlanmaktadır.
VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Www.tumdunya.com.tr ’nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtildiği gibi icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması hedefiyle toplanmakta ve işlenmektedir.
MÜŞTERİ, MUHTEMEL MÜŞTERİ VE İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI VERİSİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİ İÇİN VERİNİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
Www.tumdunya.com.tr ’nin muhtemel müşterileriyle ve müşterileriyle eğer bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmadan kullanılabilir. Fakat bu kullanım, sözleşme hedefi doğrultusu ile gerçekleştirilir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerekli hallerde müşteriler ile irtibata geçilerek güncelleme yapılır.
İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI VERİLERİ
Www.tumdunya.com.tr , ister iş ister çözüm partnerleri ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinmiştir. İş ve çözüm partnerleri ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadarıyla veri paylaşılmakta ve bu taraflardan muhakkak veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlamaktadır.
REKLAM AMAÇLI VERİ İŞLEME
E-Ticaretin güncellenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak sadece önceden onay alınan şahıslara reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının alınmasına yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına Www.tumdunya.com.tr  uyar.Alınacak onay, şirketimizin hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.
WWW.TUMDUNYA.COM.TR  ÇEREZ POLİTİKASI
KULLANICI BİLGİLERİ VE İNTERNET
Www.tumdunya.com.tr ’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirme yapılır. Kişilere, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirme yapılır. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.
Www.tumdunya.com.tr , Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir.
Web sayfası ziyaretçileri için Www.tumdunya.com.tr  sayfasında kullandığı/kullanacağı çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkate sunmaktadır.
Çerezler tercihlerini hatırlamak, internet sitesinin optimal bir şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine yanıt verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında bilgileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.
ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER
Www.tumdunya.com.tr  internet siteleri ve mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar ziyaretçilere özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme verilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.
TİCARİ ÇEREZLER
Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü getirerek kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. İfade edilen oturum, işlevsel, analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup kişisel internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı merkezli değişebilmektedir.
ÇEREZLERİN SİLİNMESİ
Birçok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan başlayarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.
ÇALIŞANLARIMIZA AİT VERİLER, İŞ İLİŞKİSİ İÇİN VERİLERİN İŞLENMESİ
Çalışanlarımızın şahsi bilgileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Www.tumdunya.com.tr , çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.
HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER GEREĞİ İŞLEME
Www.tumdunya.com.tr , çalışanlarına ait şahsi bilgileri, işlemenin ilgili mevzuatta aleni belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu madde, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.
ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLEMELER
www.tumdunya.com.tr , özel sağlık sigortaları ve benzeri şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Www.tumdunya.com.tr , çalışanlara ait verileri işleyebilir.
Özel nitelikli şahsi veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.
OTOMATİK SİSTEMLERLE İŞLENEN VERİLER
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle işlenen bilgiler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket bünyesinde değerlendirilir.
TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET
Www.tumdunya.com.tr  içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.
GİZLİLİK İLKESİ
Çalışanlar veya diğer kişilerin Www.tumdunya.com.tr ’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kopyalayamaz, kullanamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.
İŞLEM VE VERİ GÜVENLİĞİ
Www.tumdunya.com.tr  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gereken teknik ve idari bütün tedbirler alır. Bu konuda yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir.
www.tumdunya.com.tr ;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.
www.tumdunya.com.tr , kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar
www.tumdunya.com.tr  ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Www.tumdunya.com.tr  söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
İlgili kişi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Www.tumdunya.com.tr ’ye iletir.
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.www.tumdunya.com.tr .tr adresinde bulunan
başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Büyükdere Caddesi Uso Center Kat 3 Maslak İstanbul adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle, nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde göndererek şirkete iletebileceklerdir.
Www.tumdunya.com.tr  başvuruda yer alan talepleri, kendisine ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Başvuruların, iadeli taahhütlü mektupla yapılması gerekmektedir. Ayrıca başvuruların sadece sizlerle ilgili kişiyle ilişkin kısmı cevaplanacak olup, eşi, yakını ya da arkadaşı hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Www.tumdunya.com.tr , başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.
Www.tumdunya.com.tr  talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

WhatsApp WhatsApp Destek Hattı